FM 10 Bolívar Hilda Albo (Comision Padres Taekwondo)